Trường Hải Quan Việt Nam
31
08/2021

Tính cấp thiết của đề tài NCKH cấp Ngành "Nghiên cứu xây dựng hệ thống ĐTTT trong bối cảnh hợp tác quốc tế của HQVN"

(BBT) - Năm 2021, Trường HQVN đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng cục Hải quan "Nghiên cứu xây dựng hệ thống ĐTTT trong bối cảnh hợp tác quốc tế của HQVN" (mã số 12-N2020). Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2020 đến hết tháng 9/2021. Hiện, đề tài đã hoàn thành bảo vệ cấp Trường. Một số lý do chính liên quan đến tính cấp thiết của đề tài được nhóm tác giả trình bày như sau:

 

(Nhóm tác giả đề tài NCKH mã số 12-N2020)