Trường Hải Quan Việt Nam
25
03/2021

Mẫu Đăng ký học Lớp Đào tạo Nghiệp vụ Hải quan cơ bản phía Bắc (K1/2021)

(BBT) - Học viên đăng ký Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản khu vực phía Bắc theo Mẫu.

 

Học viên tải Mẫu BanDKKHoc.DLHQCBK1.2021.docx để đăng ký khóa học.