Trường Hải Quan Việt Nam

Sứ mệnh

 

Sứ mệnh:

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Hải quan và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, phát triển kinh tế; thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2020.