Trường Hải Quan Việt Nam
Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Hải quan và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, phát triển kinh tế; thực hiện thành công...
Tầm nhìn
Xây dựng trường Hải quan đến năm 2020 đạt trình độ đào tạo ngang bằng với các trường Hải quan của các nước tiên tiến trong khu vực.
Mục tiêu chiến lược
Xây dựng chương trình đào tạo sựa trên nhu cầu thực tiễn của công tác hải quan trong giai đoạn cải cách, hiện đại hóa đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu năng lực từng vị trí công tác của mỗi công chức hải quan.