Trường Hải Quan Việt Nam

Phòng Đào tạo và Quản lý học viên: Xương sống trong công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam

(BBT) - Phòng Đào tạo và Quản lý học viên được thành lập theo Quyết định số 1024/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính. Trải qua 10 năm phát triển cùng Nhà trường, Phòng đã từng bước hoàn thiện, chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa với nhiều nhiệm vụ đa dạng hơn.

 

Tổng quan chung

 

Phòng Đào tạo và Quản lý học viên được thành lập theo Quyết định số 1024/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ Tài chính. Trải qua 10 năm phát triển cùng Nhà trường, Phòng đã từng bước hoàn thiện, chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa với nhiều nhiệm vụ đa dạng hơn.

Hiện nay, Phòng gồm 6 đồng chí cán bộ, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP (5 nam, 1 nữ), 4 đồng chí là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Về trình độ chuyên môn: 1 Tiến sỹ; 4 Thạc sỹ; 1 Cử nhân.

 

Tập thể Phòng Đào tạo và Quản lý học viên năm 2020

(Ảnh: VP)

 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và Quản lý học viên

 

Theo Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày 01/08/2016 của Tổng cục Hải quan quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam, Phòng Đào tạo và Quản lý học viên có các nhiệm vụ chính sau:

 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo từng năm, từng giai đoạn theo chiến lược phát triển tổng thể của Nhà trường.

 

- Xây dựng các quy trình, quy chế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.

 

- Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

 

- Tổ chức đào tạo, quản lý học viên, quản lý giảng viên.

 

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và quản lý khoa học.

 

Công tác đào tạo

 

Phòng Đào tạo và Quản lý học viên được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các khóa học về ngạch công chức (kiểm tra viên, kiểm tra viên chính), nghiệp vụ hải quan tổng hợp và các chương trình hợp tác quốc tế được Hải quan nước ngoài tài trợ.

 

Từ năm 2018, Phòng đã tổ chức thành công các khóa đào tạo nghiệp vụ hải quan cho Hải quan Lào. Phòng nỗ lực trong các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, để tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực tài trợ từ Hải quan nước ngoài và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Các khóa học do Phòng tổ chức được triển khai đúng quy trình, quy chế, đảm bảo tính nghiêm túc, kỷ luật cao. Đa số học viên, giảng viên đánh giá cao về chất lượng tổ chức lớp.

 

Công tác quản lý học viên

 

Công tác quản lý học viên cũng được chú trọng, đề cao. Bên cạnh việc tổ chức các khóa học, Phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Trường tham gia quản lý, duy trì nề nếp, kỷ cương và nội quy Nhà trường đối với học viên nội trú tại ký túc xá, thực hiện các công tác hậu cần cho các khóa học.

 

Phòng triển khai hiệu quả các quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam về công tác đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu ban hành Quy chế đào tạo, Quy chế quản lý học viên, Quy chế đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế thi đại lý hải quan,…

 

Công tác quản lý khoa học

 

Phòng là đầu mối của công tác nghiên cứu khoa học của Trường; có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, giám sát công tác nghiên cứu khoa học của các Khoa, Phòng trong Trường gửi về Tổng cục Hải quan.

 

Phòng rà soát, nghiên cứu và chủ động tham mưu, đề xuất chỉnh sửa chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thường xuyên đào tạo của nghiệp vụ hải quan. Hiện tại, Phòng đang tham gia việc tổ chức biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên, Kiểm tra viên chính hải quan và xây dựng mới chương trình Kiểm tra viên cao cấp hải quan theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục và Nhà trường.

 

Công tác quản lý giảng viên

 

Phòng là đơn vị tham mưu xây dựng và vận hành các quy chế, quy định có liên quan đến chế độ, quyền lợi của giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm.

 

Ngoài ra, Phòng chủ động thực hiện các công tác chuyên môn theo tiêu chuẩn ISO đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện công tác quản lý, cải cách hành chính, cải cách hiện đại hóa.

 

Với những nỗ lực tập thể, Phòng Đào tạo và Quản lý học viên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm liền, Phòng luôn dành được những thành tích đáng biểu dương.

 

Các danh hiệu và hình thức thi đua đã đạt được

 

Danh hiệu thi đua

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số ngày, tháng, năm của Quyết định công nhân danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2016

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Quyết định số 1058/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2017

Tập thể lao động tiên tiến năm 2016

Quyết định số 407/QĐ-THQVN ngày 14/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam

2018

Tập thể lao động tiên tiến năm 2018

Quyết định số 407/QĐ-THQVN ngày 24/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam

Phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 1021/QĐ-THQVN ngày 18/12/2018 của Trường Hải quan Việt Nam


2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 577/QĐ-THQVN ngày 17/12/2019 của Trường Hải quan Việt Nam

Phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quyết định số 882/QĐ-THQVN ngày 16/12/2019 của Trường Hải quan Việt Nam

 

Hình thức khen thưởng

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số ngày, tháng, năm của Quyết định công nhân danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2016

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2015

Quyết định số 1349/QĐ-BTC ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính

 

(Hồng Hường - P.ĐT&QLHV)