Trường Hải Quan Việt Nam

Mục tiêu chiến lược

Xây dựng chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu thực tiễn của công tác hải quan trong giai đoạn cải cách, hiện đại hóa đến năm 2020; đáp ứng yêu cầu năng lực của từng vị trí công tác của mỗi công chức hải quan; cung cấp kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu.

Xây dựng mô hình đào tạo chuyên sâu và sát với thực tế; chuẩn hóa các chương trình đào tạo gắn với chất lượng đào tạo đảm bảo yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ hiện đại hóa hải quan.

Mở rộng đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác bên ngoài về pháp luật hải quan, hải quan điện tử (VNACCS); hợp tác, liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước; cung cấp các chương trình đào tạo từ xa cho các đối tác hải quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng Trường Hải quan Việt Nam hiện đại có đầy đủ các Khoa, Phòng, Trung tâm chức năng và được trang bị đầy đủ mô hình, học cụ trực quan, giáo trình điện tử, thư viện điện tử, hệ thống công nghệ thông tin đào tạo trực tuyến, có đội ngũ giảng viên tâm huyết và trình độ.