Trường Hải Quan Việt Nam
Hình thành
Quán triệt đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), ngành Hải quan tiến hành đổi mới mọi hoạt động nghiệp vụ, tiếp tục củng cố, tăng cường bộ máy, đẩy mạnh công tác huấn luyện, đào tạo...
Phát triển
Ngày 14/07/1986 thành lập Trường Nghiệp vụ Hải quan, đặt trụ sở tại số 86 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 976/TCHQ-TCHQ.
Các mốc sự kiện tiêu biểu
Ba mươi năm và những sự kiện tiêu biểu: Ngày 14/07/1986 Thành lập Trường nghiệp vụ Hải quan tại tp. Hồ Chí Minh theo quyết định số 976 QĐ - TCHQ của Tổng cục Trường Tổng cục Hải quan.