Trường Hải Quan Việt Nam

MẪU ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THI ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Họ và tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Đăng ký dự thi môn: ( Các ô này là check box – Cho phép chọn cả 3 Môn)
Địa điểm dự thi tại:
Môn thi đề nghị được miễn:
Môn thi đề nghị được bảo lưu: (Đề nghị ghi rõ tên môn, số điểm, Thông báo số......ngày........ của Tổng cục Hải quan)
Môn thi đề nghị bảo lưu (1):
Môn thi đề nghị bảo lưu (2):
Địa chỉ nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:
Email:
Số điện thoại liên lạc: